Artyzen Nanjing Sifang Press Release – 161201 final